Präpositionen คำบุพบท

คำบุพบทภาษาเยอรมัน
ในภาษาเยอรมันจะมีคำบุพบทหลายประเภท เช่น Lokale Präposition (คำบุพบทบอกสถานที่) Temporale Präposition (คำบุพบทบอกเวลา) Modale Präposition (คำบุพบทช่วย) Kausale Präposition (คำบุพบทบอกเหตุผล) และ Neutrale Präpositionen (คำบุพบทกลางๆ)

ทั้งนี้ คำบุพบทคำหนึ่ง สามารถเป็นได้ทั้ง คำบุพบทบอกสถานที่ คำบุพบทบอกเวลา คำบุพบทบอกเหตุผล คำบุพบทกลางๆ ได้ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น

vor

Wir stehen vor dem Bahnhof. (Lokale Präposition)
พวกเรายืนอยู่หน้าสถานีรถไฟ (คำบุพบทบอกสถานที่)

Wir müssen vor dem Kochen noch einkaufen gehen. (Temporale Präposition)
ก่อนทำอาหาร เราต้องไปซื้อของก่อน (คำบุพบทบอกเวลา)

Sie kreischten vor Angst. (Kausale Präposition)
พวกเขากรีดร้องเพราะความกลัว (คำบุพบทบอกเหตุผล)

Sie fürchtet sich vor Mäusen. (Neutrale Präpositionen)
เธอกลัวหนู (คำบุพบทกลางๆ มาจาก sich fürchten vor)


คำบุพบทจะต้องมี Kasus หรือเรียกอีกอย่างว่า Fall (คือ การก หรือ กรณี) เสมอ นั่นหมายความว่า จะต้องผันคำนามหรือคำสรรพนาม (ถ้ามีคำคุณศัพท์ ต้องผันคำคุณศัพท์ด้วย) ที่ (มักจะ) ตามหลังคำบุพบทด้วย โดยผันเป็น Genetiv, Dativ หรือ Akkusativ แล้วแต่คำบุพบท หรือแล้วแต่กรณี

ตัวอย่างคำบุพบทแต่ละประเภท